DENSO Sales (Thailand) Co., Ltd.

Application Form / ใบสมัครงาน

(ผู้สมัครงาน วุฒิ ปวส. ขึ้นไปให้กรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ)

Your Photo
รูปถ่ายของท่าน
Within 6 months (JPEG only, less than 50 KB, and size 100 × 120 pixels)
รูปถ่ายภายใน 6 เดือน (JPEG เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 50 KB และ 100 × 120 พิกเซล)
Date
วันที่

Desired Position
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

Expected Salary
เงินเดือนที่ต้องการ

Job Field (rank in order)
ลักษณะงานที่ชอบ

1.
2.
3.
P
e
r
s
o
n
a
l

D
a
t
a
ภาษาไทย
ชื่อ-สกุล
Race
เชื้อชาติ
Height
ส่วนสูง cm.
Religion
ศาสนา
In English
First Name-Surname
Nationality
สัญชาติ
Weight
น้ำหนัก kg.
Sex
เพศ
Date of Birth
วัน/เดือน/ปี เกิด
Age
อายุ ปี
I.D.Card No.
บัตรประชาชนเลขที่
Issued at
ออกที่
Expired Date
วันหมดอายุ
Present Address
ที่อยู่ปัจจุบัน
Post Code
รหัสไปรษณีย์
Tel.
โทรศัพท์
Home Address
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
Post Code
รหัสไปรษณีย์
Tel.
โทรศัพท์
In case of emergency, contact
ในกรณีฉุกเฉินติดต่อ
Relationship with applicant
ความสัมพันธ์กับผู้สมัครเป็น
Address (in Thai)
ที่อยู่
Post Code
รหัสไปรษณีย์
Tel.
โทรศัพท์
F
a
m
i
l
y

D
a
t
a
Marital Status
สถานภาพทางครอบครัว
   Single
โสด
   Married
แต่งงาน
   Divorced
หย่าร้าง
   Widow
หม้าย
   Separated
แยกกันอยู่
   Registered
จดทะเบียนแล้ว
   Non-Registered
ยังไม่ได้จดทะเบียน
Spouse's Name
ชื่อคู่สมรส
Age
อายุ ปี
Number of Children
จำนวนบุตร คน
Son
ชาย คน
Daughter
หญิง คน
Children in Education
กำลังศึกษา คน
Occupation
อาชีพ
Work Place
สถานที่ทำงาน
Tel.
โทรศัพท์
Father's Name
ชื่อบิดา
Age
อายุ ปี
Occupation
อาชีพ
   Alive
มีชีวิต
   Pass Away
ถึงแก่กรรม
Mother's Name
ชื่อมารดา
Age
อายุ ปี
Occupation
อาชีพ
   Alive
มีชีวิต
   Pass Away
ถึงแก่กรรม
Parent's Address
ที่อยู่บิดา-มารดา
Number of Brother
มีพี่น้อง คน
& Sister
เป็นบุตรคนที่
E
d
u
c
a
t
i
o
n
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 3 อันดับ (เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด) / Education (rank from highest education)
Education Level
ระดับการศึกษา
Name of School
ชื่อสถานศึกษา
Year (From-To)
ปีที่ศึกษา (จาก-ถึง)
Major/Field
สาขา/วิชาเอก
GPA.
คะแนนเฉลี่ย
E
m
p
l
o
y
m
e
n
t

H
i
s
t
o
r
y
ประวัติการทำงาน (เรียงลำดับจากสถานที่ทำงานล่าสุด) / Employment History (rank from latest employer)
Employer's Name
ชื่อบริษัทหรือนายจ้างที่เคยทำงาน
From - To
เดือน พ.ศ. - เดือน พ.ศ.
Position
ตำแหน่ง
Salary
เงินเดือน
Reasons of Leaving
เหตุผลที่ออก (โปรดระบุ)
Job Function
หน้าที่ความรับผิดชอบ

Employer's Name
ชื่อบริษัทหรือนายจ้างที่เคยทำงาน
From - To
เดือน พ.ศ. - เดือน พ.ศ.
Position
ตำแหน่ง
Salary
เงินเดือน
Reasons of Leaving
เหตุผลที่ออก (โปรดระบุ)
Job Function
หน้าที่ความรับผิดชอบ

Employer's Name
ชื่อบริษัทหรือนายจ้างที่เคยทำงาน
From - To
เดือน พ.ศ. - เดือน พ.ศ.
Position
ตำแหน่ง
Salary
เงินเดือน
Reasons of Leaving
เหตุผลที่ออก (โปรดระบุ)
Job Function
หน้าที่ความรับผิดชอบ

A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
Activities in School
กิจกรรมระหว่างเรียน


Hobbies / Interests
งานอดิเรก / กิจกรรมที่สนใจ

S
p
e
c
i
a
l

A
b
i
l
i
t
y
Computer Skill Fluent Fair Slight Unable
MS. Excel
MS. Word
MS. PowerPoint
MS. Access
Others
English    : Speak
               : Read
               : Write
Japanese : Speak
               : Read
               : Write
   Motorcycle Driving License No.
สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่ ไม่มีใบขับขี่
   Car Driving License No.
สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ไม่มีใบขับขี่
Training : การฝึกอบรม
Training Course : หลักสูตร Period : ระยะเวลา
Typing : การพิมพ์ดีด
Thai Words / Min English Words / Min
ภาษาไทย คำ / นาที ภาษาอังกฤษ คำ / นาที
M
i
l
i
t
a
r
y
   Military Status : สถานภาพทางทหาร
   Not yet served, will be served in
ยังไม่ได้เกณฑ์ จะเกณฑ์ในปี พ.ศ.
   Exempted
ได้รับการยกเว้น
   Reserve Officers' Training Corps
จบหลักสูตร ร.ด. ปี
   Black Lot
จับสลากได้ใบดำ
   Disqualified
คุณสมบัติไม่เหมาะสม
   Served
เกณฑ์แล้ว ได้เป็น
   Army
ทหารบก
   Navy
ทหารเรือ
   Air Force
ทหารอากาศ
   From
ตั้งแต่ พ.ศ.
   To
ถึง พ.ศ.
G
e
n
e
r
a
l

D
a
t
a
List relatives and/or friends working in this company
ท่านมีคนที่ท่านรู้จักทำงานที่บริษัทฯ หรือไม่ ถ้ามีโปรดระบุ

Which location do you want to work in?
ท่านต้องการปฏิบัติงานที่ไหน
   Samrong
สำโรง
   Amata Nakorn Industrial Estate (Chonburi)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ชลบุรี)
   All
ได้ทั้ง 4 แห่ง
   Bangbo
บางบ่อ
   Wellgrow Industrial Estate (Chachoengsao)
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (ฉะเชิงเทรา)
Do you have or have you had any serious or prolonged illness? If yes, please explain
ท่านเคยป่วยเป็นโรคเรื้อรังหรือไม่ ถ้าเป็นหรือเคย โปรดอธิบาย
   No
ไม่เคย
Have you ever been arrested or charged by the Police Department for involvement in any theft or fraud?
ท่านเคยถูกจับหรือเคยต้องคดีอาญาหรือคดีเกี่ยวกับการลักขโมยหรือฉ้อโกงหรือไม่
   Yes
เคย
   No
ไม่เคย
Do you smoke?
ท่านสูบบุหรี่หรือไม่
   Yes
สูบ
   No
ไม่สูบ
Have you been employed by DENSO Group Companies? If yes, please specify
ท่านเคยทำงานในกลุ่มบริษัทเด็นโซ่หรือไม่ โปรดระบุ
DENSO (Thailand) Co., Ltd. DENSO Tool & Die (Thailand) Co., Ltd. Siam DENSO Manufacturing Co., Ltd.
Siam KYOSAN DENSO Co., Ltd. Anden (Thailand) Co., Ltd. DENSO International Asia Co., Ltd.
DENSO Sales (Thailand) Co., Ltd. Never / ไม่เคย
How do you know this recruitment?
ท่านทราบข่าวการสมัครงานนี้จากไหน
   DENSO Official Website
เว็บไซต์ของเด็นโซ่
   Others
อื่น ๆ (ระบุ)
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
Name
ชื่อ-นามสกุล (บุคคลอ้างอิง)
Age
อายุ
Occupation
อาชีพ
Address
ที่อยู่
Tel.
เบอร์โทรศัพท์
1

2

I certify that my answer to each of the foregoing is true. I understand that any incorrect, incomplete, or false statement or information furnished by me will be considered as just cause for rejection of this application or dismissal from employment.

I hereby authorize DENSO Sales (Thailand) Co., Ltd. to make any investigation of my background deemed necessary.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าให้ข้อความเท็จ หรือจงใจให้บริษัทฯ เข้าใจผิด ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทฯ เลิกจ้างหรืองดพิจารณาใบสมัครนี้ และข้าพเจ้ายินยอมอนุญาตให้ บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด สืบประวัติข้าพเจ้าได้ตามความจำเป็นของบริษัทฯ

Attach Resume
แนบไฟล์ประวัติเพิ่มเติม
Applicant's Signature
ลงชื่อผู้สมัคร

_______________________________
( )
(MS.Word/Excel/PDF only, less than 1 MB)
(MS.Word/Excel/PDF เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 MB)
Date วันที่